Przejdź do treści

Regulamin stowarzyszenia

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO O NAZWIE
Stowarzyszenie ,,Moje Ząbki”

1. Nazwa Stowarzyszenia zwykłego: ,,Moje Ząbki”

2. Cele:

 1. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej,
 2. Poprawa jakości życia mieszkańców Ząbek i regionów okolicznych,
 3. Kreowanie wizerunku Ząbek jako przyjaznego i atrakcyjnego miejsca do zamieszkania i spędzania wolnego czasu,
 4. Dbanie o rozwój kluczowej infrastruktury dla mieszkańców Ząbek i regionów okolicznych,
 5. Współpraca z władzami samorządowymi celem wypracowania rozwiązań wspierających potrzeby mieszkańców Ząbek,
 6. Obywatelska kontrola sposobu realizacji zadań realizowanych przez władze gminy Ząbki na potrzeby mieszkańców.
 7. Przygotowywanie wniosków mieszkańców związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ząbek i przekazywanie ich do władz gminy,
 8. Promocja zdrowego stylu życia oraz zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasoby gminy Ząbki,
 9. Wykazywanie inicjatywy w uroczystościach i projektach i inicjatywach prospołecznych.

3. Teren działania:

Gmina Ząbki, powiat Wołomin, Miasto Stołeczne Warszawa

4. Środki działania:

 1. Współpraca z władzami samorządowymi i centralnym celem wyeksponowania problemów dotyczących lokalnej społeczności i zainicjowania działań służących efektywnemu ich rozwiązaniu,
 2. Organizacja różnorodnych przedsięwzięć, inicjatyw, działań oraz imprez kulturalnych i społecznych wspierających uzyskanie korzystnych dla mieszkańców Ząbek rozstrzygnięć w dziedzinie infrastruktury, kwestii społecznych, urbanistycznych i innych,
 3. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, warsztatowej scalających mieszkańców Ząbek jako wspólnoty lokalnej,
 4. Propagowanie aktywności ruchowej, rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców,
 5. Wzmacnianie więzi międzyludzkich, poczucia odpowiedzialności w ramach wspólnie pożytecznie spędzonego wolnego czasu.

5. Siedziba:

ul. Żabia 13, Ząbki 05-091

6. Sposób finansowania:

Stowarzyszenie środki na swoją działalność może uzyskiwać ze składek członkowskich, darowizn, zbiórek publicznych, dotacji.

7. Władze Stowarzyszenia ,,Moje Ząbki’’

1) władzami Stowarzyszenia są:

a) Zebranie członków i Zarząd

b) Komisja Rewizyjna

2) uchwały zebrania członków podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów przy obecności:

a) w pierwszym terminie –co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków

b) w drugim terminie – wyznaczony w tym samym dniu , 30 minut później niż pierwszy termin-bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 16

8. Tryb wyboru oraz uzupełnienia składu Zarządu:

a) Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 członków Zarządu w randze wiceprezesów.

b) Na funkcję Prezesa i wiceprezesów powołuje Zebranie Członków.

c) Zarząd powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.

d) W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

9. Kompetencje oraz warunki ważności uchwał Zarządu:

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co

najmniej 2 członków Zarządu.

 1. Do kompetencji Zarządu należy :
  a) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu

b) wykonywanie uchwał zebrania członków

c) przyjmowanie członków

d) podejmowanie uchwał o utracie członkostwa

e) zwoływanie zebrań członków

f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia ,, Moje Ząbki’’

10. Sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia:

2a. Upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub

2b. Upoważnionych jest 2 członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes, z wyjątkiem czynności przekraczających zakres zwyklego Zarządu

11. Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków i wybierana jest przez Zebranie Członków. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 2 członków Komisji. b) Na funkcję Przewodniczącego i Członków wybiera Zebranie Członków.

c) Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

12. Tryb wyboru oraz uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierana jest przez Zebranie Członków. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjne ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej.

13. Kompetencje oraz warunki ważności uchwał Komisji Rewizyjnej:

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należ ą:
 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
 2. wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu
 3. organizowanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

14. Zasady dokonywania zmian regulaminu:

 1. Uchwały Zebrania Członków, w sprawie zmiany regulaminu, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:
 2. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

15. Sposób nabycia i utraty członkostwa:

1) Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu co zostanie zaakceptowane przez Zarząd.

2) W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia.

3) Utrata członkostwa następuje w przypadku:

a) śmierci członka,

b) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

d) utraty praw publicznych,

e) wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

4) Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5) Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

16. Sposób rozwiązania stowarzyszenia:

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków uprawnionych do głosowania.